Barion Pixel

ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

Az „Egyetértek” gombra kattintással, bankkártya adatainak megadásával vagy a programokra való feliratkozással Ön – továbbiakban: Ügyfél – jogilag kötelező érvényű megállapodást köt Gáspár Zsuzsanna egyéni vállalkozóval (nyilvántartási száma: 55443935, adószáma: 70845808-1-42) – továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek –, az alábbi feltételek szerint:

1.A vállalkozó által nyújtott szolgáltatás

Jelen megállapodás keretében a Vállalkozó szóban, írásban vagy más módon egyéni és csoportos Mentorálás, Coaching szolgáltatást nyújt (továbbiakban: Program). Az itt megfogalmazottak vonatkoznak a Vállalkozó valamennyi termékére és szolgáltatására. A jelen megállapodás értelmében a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások köre kizárólag a jelen megállapodásban foglaltakra, valamint a www.elegjovagy.hu honlapon közzétett Programokra korlátozódik. 

2. Részvételi feltételek 

Az Ügyfél vállalja, hogy Vállalkozóval és Vállalkozó munkatársaival, illetve a Vállalkozó egyéb Ügyfeleivel való esetleges érintkezése során udvarias, tisztelettudó, becsületet és emberi méltóságot nem sértő magatartást tanúsít. 

Az Ügyfél vállalja, hogy a Programhoz tartozó, a Vállalkozó által előadott Szabályzatot maradéktalanul betartja. A Vállalkozó által bemutatott Szabályzat megszegése az együttműködés megszűnését vonhatja maga után. Az ilyen okból történő megszüntetés esetén az Ügyfél nem jogosult semmilyen befizetése visszatérítésére, a Vállalkozó ez esetben jogosult a fennmaradt Díjak teljes összegének beszedésére és az Ügyfél kitiltására a Vállalkozó minden Program- és közösségi média felületéről. 

4.Videó és hangfelvételek felhasználása

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Program során róla felvétel készüljön. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy az általa nyújtott segédanyagokat, a Program során esetlegesen készült videó- és hangfelvételeket, valamint az Ügyfél által munkájával összefüggésben megosztott tartalmakat jövőbeni munkájához, illetve marketing anyagként saját belátása szerint használja fel, az Ügyfélnek külön engedélye és részére nyújtandó bármilyen ellenszolgáltatás nélkül. Az Ügyfél ezen anyagokat felhasználásához díjmentes és időkorlát nélküli hozzájárulását adja a Vállalkozónak.

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét, hangját és képmását a Vállalkozó a jövőbeni munkájához, illetve marketing anyagként saját belátása szerint használja fel, az Ügyfélnek külön engedélye és részére nyújtandó bármilyen ellenszolgáltatás nélkül. Az Ügyfél ezen anyagokat felhasználásához díjmentes és időkorlát nélküli hozzájárulását adja a Vállalkozónak.

5.Mentál higiénés feltétel

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Program ideje alatt kiemelt figyelmet fordít a megfelelő mentális és egészségi állapotára és amennyiben szükséges, orvosi segítséget vesz igénybe (beleértve, de nem kizárólag a pszichoterápiát). A Vállalkozó nem nyújt orvosi, terápiás, vagy pszichoterápiás szolgáltatásokat. Vállalkozó nem tartozik felelősséggel az Ügyfél a coaching folyamat hatására hozott döntéseiért, vagy az abból eredő bármilyen következményekért. 

6.Szellemi tulajdon használatával kapcsolatos rendelkezések

A Vállalkozó szerzői jogi oltalomban részesülő Program anyagi a Díj megfizetése ellenében kizárólag az Ügyfél számára, egyéni felhasználási jogosultsággal érhetők el. A Vállalkozó szellemi tulajdonának üzleti célú felhasználására az Ügyfél semmilyen szinten sem jogosult. 

A Vállalkozó írásos beleegyezése nélkül az Ügyfél a Vállalkozótól kapott anyagok (ideértve, de nem kizárólag a kifejezetten Ügyfél részére küldött leveleket) megosztására, másolására, sokszorosítására, terjesztésére vagy egyéb módú közzétételére sem részben, sem egészben nem jogosult. Valamennyi szellemi tulajdon, ideértve a Program tartalmát, grafikus elemeit, segédanyagait, kiegészítő elemeit a Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozó által létrehozott tartalmak más által történő értékesítése vagy terjesztése semmilyen formában nem engedélyezett.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Program(ok) bármely részének kereskedelmi célú reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, fogalomba hozatala, újra értékesítése, újrahasznosítás szigorúan tilos. A tilalom a Program minden részletére kiterjed és érvényes.

7.Pénzbeli teljesítés

Ügyfél a pénzbeli teljesítést (továbbiakban: Díj) a Vállalkozó holnapján közzétett fizetési feltételeknek megfelelően vállalja. Az Ügyfél késedelmes pénzbeli teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult 5%, azaz öt százalék késedelmim díjat felszámolni.

8.Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés választása esetén az Ügyfél átirányításra kerül a Barion Payment Zrt. fizetési szolgáltató biztonságos online fizetési rendszerébe, majd a bankkártya adatainak megadás és a fizetési jóváhagyás után visszairányításra kerül a Vállalkozó weboldalára. Sikeres fizetés esetén ennek tényéről, valamint a megrendelés beérkezéséről az Ügyfél e-mail értesítést kap. Sikertelen fizetés esetén további fizetési lehetőségeket ajánl fel az oldal, illetve a megrendelés törlését. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

9.Fizetés és visszafizetés

Vállalkozó jogosult megterhelni az Ügyfél számláját a meg nem fizetett Díjak tekintetében, az Ügyfél által a Vállalkozó részére, az Ügyfél számlájáról történő pénzbeli teljesítés(ek) végrehajtásához rendelkezésére bocsátott bankkártya-adatok birtokában, az Ügyfél által meghatározott mértékig. Amennyiben az Ügyfél a bankkártyától eltérő pénzügyi teljesítési formát használ a Díjak kiegyenlítésére, a Vállalkozó jogosult valamennyi Díj beszedésére azok esedékessé válásakor az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül is. 

Vállalkozó az Ügyfél írásbeli értesítése nélkül nem jogosult visszafizetést teljesíteni az Ügyfél számlájára, vagy a biztosítékként nyújtott bankkártya adatok törlésére. Az Ügyfél felel minden visszafizetés miatt megtérítendő, vagy csoportos megbízás kapcsán felmerülő költség megtérítéséért. Az Ügyfél bármely, a Vállalkozó számára rendelkezésre bocsátott bankkártya adat megváltozása esetén köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót.

Amennyiben Ügyfél fizetési késedelembe esik, minden fizetési kötelezettsége haladéktalanul lejárttá és esedékessé válik. Vállalkozó ebben az esetben jogosult Ügyféltől az Ügyfél minden fennálló Díjtartozását egy összegben haladéktalanul beszedni és megszüntetni minden további együttműködést Ügyfél részére. Amennyiben Ügyfél fizetési késedelembe esik, Vállalkozó jogosult a szolgáltatásainak és vagy termékeinek igénybevételéből haladéktalanul kizárni. 

10.Visszatérítés

Amennyiben az Ügyfél által megvásárolt Program felhasználása bár milyen módon meghiúsul, az Ügyfél a Díj visszatérítésére nem jogosult. Privát Program igénybevétele esetén az Ügyfél a közösen egyeztetett kezdési időpont előtt 48 órával kérheti az időpont módosítását, ellenkező esetben a Program teljesítettnek minősül és a Vállalkozó jogosult a Díjra. 

10.Elállás, felmondás

Az Ügyfél 14 naptári napon belül jogosult elállni a megállapodástól. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodás esetén a teljesítés megkezdődött, az Ügyfél akkor is jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a megállapodást.

Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértélmű nyilatkozatot köteles eljuttatni írott formában (jelenesetben írott formának fogadható el a postai úton eljuttatott, ajánlott küldemény, illetve a Vállalkozó info@elegjovagy.hu címére küldött elektronikus levél). Az Ügyfél a vásárlástól számított 14. naptári napig terjeszthet elő elállási vagy felmondási kérelmet – a kérelemnek a fenti határidőig bizonyítottan el kell jutnia a Vállalkozóhoz.

Az Ügyfél jogos elállása, felmondása esetén a Vállalkozó legkésőbb 14 naptári napon belül téríti vissza a vonatkozó, az Ügyfél által megfizetett Díjakat. A visszatérítést a Vállalkozó banki átutalás formájában teljesíti.

Amennyiben a meghirdetett Program a Vállalkozó felelősségi körébe eső okból marad el, az Ügyfél írásban tett nyilatkozatával az alábbi opciók közül választhat: 

az új időpontban megtartásra kerülő programon való részétel

közösen egyeztett, a Vállalkozó által kínált más Programon való részvétel a befizetett Díj erejéig vagy azt kiegészítve

a Program díjának visszatérítése

11.Adattovábbítás

A Vállalkozó a bankkártyás fizetések kivitelezéséhez harmadik félnek – a Barion Payment Zrt-nek –, mint adatkezelőnek, átadja a megrendeléssel összefüggő vásárlói adatokat, ezért a fizetéssel az Ügyfél az adattovábbítás tényét elfogadja. A Barion  Payment Zrt. által végzett adatfeldolgozás jellege és célja a Barion Payment Zrt. adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken érhető el: 

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A bankkártyás fizetés kivitelezésével az Ügyfél az alábbi adatkezelési nyilatkozatot is elfogadja: 

„Tudomásul veszem, hogy GáspárZsuzsanna egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma: 55443935) adatkezelő által a www.elegjovagy.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatim átadásra kerülnek a Barion, mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.”

13.Felelősség korlátozás

A Vállalkozó Programjának igénybevételével, illetve a Programra való feliratkozással Ügyfél mentesíti Vállalkozót és a hozzá kapcsolódó személyeket minden és valamennyi kár alól, mely bármilyen okból felmerül. A Program keretében kizárólag Mentorálás és/vagy Coaching szolgáltatás nyújtása történik. Az ilyen tranzakciókból származó minden előre látható, valamint előre nem látható kockázatot az Ügyfél vállal. 

Amennyiben Vállalkozó felelősségét mégis megállapítják, Vállalkozó felelőssége az Ügyfél vagy bármely harmadik fél felé az alábbiakra korlátozódik:

a felelősségre okot adó körülmény felmerülését megelőző egy hónapban Ügyfél által Vállalkozónak fizetett teljes díjak összege. 

A Vállalkozóval szemben felmerült bármely igényt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kell benyújtani az igény első felmerülésétől számított 15 napon belül; a határidő jogvesztő. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a Vállalkozó nem vonható felelősségre az alábbiak miatt, vagy azok kapcsán felmerült kárért (ideértve, de nem kizárólagosan); közvetlen, közvetett, eseti, különös, gondatlan, következményes vagy nagyértékű károkozásért, melyek a Vállalkozó szolgáltatásainak használatából, vagy az azzal való visszaélésből, illetve a Programra való feliratkozásból fakadnak. Ügyfél beleegyezik, hogy Vállalkozó szolgáltatásait saját kockázatára veszi igénybe. 

13. Garanciavállalás 

Az Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a Programban való előre haladásáért és az abban elért eredményeiért a felelősség 100%-ban őt terheli. Az Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy Ügyfél a Program sikerének létfontosságú eleme, valamint, hogy a Vállalkozó e tekintetben nem ellenőrizheti az Ügyfelet. A Vállalkozó a jelen megállapodásban felsorolt vállalásokon és garanciákon kívül semmilyen egyéb, szóbeli, vagy írásbeli kötelezettséget nem vállal a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséért. A Vállalkozó nem vállal garanciát vagy jótállást arra vonatkozóan, hogy valamennyi Ügyfél ugyanazokat az eredményeket éri el a Program során, illetve hogy az kielégíti Ügyfél elvárásait.

14.Kártérítés 

Az Ügyfél köteles a kármegelőzés elvét szem előtt tartva eljárni. Ügyfél köteles kártéríteni és kártalanítani Vállalkozót, meghatalmazottjait és jogutódjait bármely és minden követelés és kiadás felmerülése esetén – ideértve korlátozás nélkül az igényeket, károkat, döntéseket, határozatokat, egyezségeket, kivizsgálásokat, kiadásokat, ügyvédi díjakat és kifizetéseket –, amely a termék(ek) ajánlásából, eladásából, és/vagy használatából eredő, vagy azokkal járó okból merül fel, vagy válik fizetendővé. Ez alól kivételt képeznek azon kiadásokat és követeléseket, melyek jelen a Vállalkozó általi megszegéséből, továbbá Vállalkozó súlyos gondatlan vagy szándékos vétkes magatartásából fakadnak. Ügyfél Vállalkozó álláspontját osztja bármely jogi, szabályozási eljárásban, vagy hasonló eljárásban, mely jelen Megállapodásból ered, vagy azt érinti. Vállalkozó elismeri és egyetért, hogy részvényesei, meghatalmazottjai, képviselői, tagjai és jogutódjai nem tehetők személyükben felelőssé, vagy kötelezetté Vállalkozó bármely tevékenysége, vagy képviselete vonatkozásában.

15.Vegyes rendelkezések

15.1. Bizalmas információnak tekintendő minden adat, mely a nagy nyilvánosság körében nem közismert az Ügyféllel kapcsolatban. A Vállalkozó vállalja, hogy az Ügyféllel való közös munka során tudomására jutott valamennyi „Bizalmas Információt” megőrzi, azokat nem szolgáltatja ki és nem használja fel az Ügyfél írásbeli hozzájárulása nélkül. 

A Vállalkozó az Ügyfél bizalmas Információit a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan kezeli és a tőle telhető legnagyobb erőfeszítéssel óvja azokat a közzétételtől, jogosulatlan felhasználástól, kémkedéstől, megsemmisüléstől és jogtalan hozzáféréstől. 

15.2. Felek kifejezetten ügyelnek arra, hogy egymás jó hírnevét, tekintélyét minden esetben körültekintően kezeljék, sem magatartásukkal, sem kommunikációjukkal, sem nyilvánosan, sem más módon nem keltik egymás rossz hírnevét. Jelen megállapodásukból eredő minden esetleges vitás kérdést megkísérelnek elsődlegesen békés úton, tárgyalással rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy jogvitájuk eldöntésére elsősorban mediációs segítséget kérnek, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

15.3. Jelen megállapodás a Felek között létrejött valamennyi feltételt tartalmazza. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás tárgyában tett minden korábbi nyilatkozatuk, ajánlatuk, megállapodásuk hatályát veszti, arra kellő alappal egyik fél sem hivatkozhat. Jelen megállapodás kizárólag mindkét Fél által aláírásával, írásban módosítható. 

Jelen megállapodás rendelkezéseiben foglalt, valamint a Vállalkozó, Vállalkozó meghatalmazottjai, vagy alvállalkozói által használt bármely marketinganyagban foglaltak közötti ellentmondás esetén jelen megállapodás rendelkezései irányadók. 

Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése, vagy a rendelkezés bármely része a jövőben érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, a megállapodás fennmaradó részét ez nem érinti, az az érvénytelen résztől eltekintve változatlanul érvényben marad. 

15.4.A titoktartási záradék, a rossz hírnév keltésének tilalma, a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések és bármely, az e megállapodásban meghatározott, esedékesen fizetendő összegekre vonatkozó rendelkezés, valamint bármely rendelkezések, melyekről Felek közösen megállapodnak, hatályban maradnak a megállapodás bármely okból való megszűnése esetén is. 

15.5.Az „Egyetértek” gombra kattintva Felek megállapodnak, hogy a jelen Általános Vállalási Feltételek elfogadják és azt magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. 

15.6.Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás alapján őket törvényes és érvényes kötelezettségek terhelik, amelyek törvényes úton érvényesíthetők a jelen megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

15.7.A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és más vonatkozó jogszabályok megfelelően irányadóak.

Jelen megállapodás 2021. március 1-től visszavonásig érvényes